VietScreenshot

Enhance your education and get job ready with AimBig Employment’s English classes for Vietnamese speaking individuals located in Sydney.

We understand that COVID has made it difficult to secure employment, so use your time wisely and upskill with our fantastic FREE English classes.

With no prerequisites or previous language knowledge required, step into the virtual classroom today.

Nâng cao trình độ học vấn của bạn và sẵn sàng 
cho công việc với các lớp học tiếng Anh của
AimBig Employment dành cho các cá nhân nói tiếng
Việt tại Sydney.

Chúng tôi hiểu rằng COVID đã gây khó khăn cho
việc đảm bảo việc làm, vì vậy hãy sử dụng thời
gian của bạn một cách khôn ngoan và nâng cao kỹ
năng với các lớp học tiếng Anh MIỄN PHÍ tuyệt
vời của chúng tôi.

Không cần điều kiện tiên quyết hoặc kiến ​​thức
ngôn ngữ trước đó, hãy bước vào lớp học ảo ngay
hôm nay.
register now | Đăng ký ngay

Register for English Classes | Đăng ký các lớp học tiếng Anh