AimBig Employment English Classes

Enhance your education and get job ready with AimBig Employment’s English classes for Vietnamese speaking individuals located in Melbourne.

We understand that COVID has made it difficult to secure employment, so use your time wisely and upskill with our fantastic FREE English classes.

With no prerequisites or previous language knowledge required, step into the virtual classroom with your English teacher Linh.

Nâng cao trình độ học vấn của bạn và sẵn sàng công 
việc với AimBig Employment’s Các lớp học tiếng Anh
dành cho cá nhân nói tiếng Việt tại Melbourne.

Chúng tôi hiểu rằng COVID đã gây khó khăn cho việc
đảm bảo việc làm, vì vậy sử dụng thời gian khóa máy
của bạn một cách khôn ngoan và nâng cao kỹ năng với
tiếng Anh MIỄN PHÍ tuyệt vời của chúng tôi các lớp
học.

Không yêu cầu điều kiện tiên quyết hoặc kiến ​​thức
ngôn ngữ trước đó, bước vào lớp học ảo với giáo viên
tiếng Anh của bạn Linh.
register now | Đăng ký ngay
Linh Pham
Linh Pham has been working
as an English language teacher
for over two years, known for
achieving fantastic results with
her students.
Linh Pham đã và đang làm việc
như một giáo viên tiếng anh
trong hơn hai năm, được biết
đến với đạt được kết quả tuyệt
vời với học sinh của cô.

Register for English Classes | Đăng ký các lớp học tiếng Anh